การใส่บาตรที่ถูกต้อง

 

 

การทำบุญใส่บาตรที่ถูกต้อง

(เตรียมอาหาร ด้วยข้าวถุงแกงถุง)

     เวลาใส่อาหารลงในบาตรแล้ว ให้เราพูดว่า ขอพรยะถาครับ (เพื่อให้คนที่ตายไปแล้วได้รับบุญ)

     เราอธิษฐานว่า ขอให้ข้าวทิพย์น้ำทิพย์นี้ (อาหารที่เราใส่ลงในบาตรจะกลายเป็นอาหารทิพย์) จงสำเร็จแก่พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน.... อื่นๆ (ถ้านานๆ ใส่บาตรที ให้กรวดน้ำลงพื้น ตอนขอยะถาเลยครับ เพื่อให้แม่ธรณีเป็นพยาน เวลาตายไปยมบาลถามครับ)

     เมื่อพระให้สัพพี (ให้สำหรับคนที่ยังมีชีวิต) เราก็น้อมจิตว่า ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้  จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม.....

หมายเหตุ: สงฆ์แปลว่า ผู้ขอ พระมาขอข้าวกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ  และไม่ได้สะสมไว้ (ใส่มาม่า ของแห้งก็บาป เพราะห้ามพระปรุงอาหาร) ถ้าเราใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตด้วยเงิน   เป็นการดูหมิ่นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นขอทาน บาปมากๆ  (บาปทั้งผู้ให้ และผู้รับก็อาบัติ)   ถ้าต้องการถวายปัจจัย ไปถวายที่วัดได้บุญครับ (พระมาเดินขอข้าวกิน ไม่ได้มาเดินขอทาน)

ปกติคนเราอดอาหารได้แค่ 7 วันจึงตาย ...ส่งผลให้การทำบุญใส่บาตร ทำให้เราได้บุญ... มีอายุยืนยาวอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเราทำบุญใส่บาตรทุกอาทิตย์เราก็จะเป็นคน อายุยืนครับ...